Máy chủ Win Win 2008 R2

windows server 2008 phiên bản tiêu chuẩn r2, windows server 2008 r2 OEM, windows server 2008 r2 mã khóa sản phẩm doanh nghiệp.